HR har inte koll på sjukfrånvarokostnaden - HR-rapporten 2024
PUBLICERAD 9/2/2024
Lästid ca 2 min

HR har inte koll på sjukfrånvarokostnaden - HR-rapporten 2024

HR-rapporten 2024 visar att hälften av HR-ansvariga och chefer inte vet vad sjukfrånvaro kostar i deras organisation.

Årets HR-rapport från MedHelp Care visar att endast 3 av 10 chefer och 2 av 10 HR-ansvariga mäter och följer kostnaden för sjukfrånvaro i deras organisation.


Många chefer och HR-ansvariga saknar fortfarande data kring orsaker till sjukfrånvaro och många har bristande system för att
fånga upp risker och tidiga signaler på ohälsa.


  • Endast för produktionsbortfall låg kostnaden för längre sjukfrånvaro på 71 miljarder kronor under 2022.
  • Till detta får man addera 39,5 miljarder kronor för att få med kostnaden för sjukpenning.
  • Av denna siffra gick 42 procent till psykiatriska diagnoser såsom stress och utmattning. Sjukpenningkostnader ingår inte i denna siffra och dessa uppgick år 2022 till 39,5 miljarder kronor.

Samtidigt visar en färsk kartläggning av näringslivet att andelen som blir långtidssjukskrivna ökar.

Mer från årets HR-rapport

  • Närmare 5 av 10 chefer med personalansvar svarar att de endast i viss utsträckning eller inte alls har tillgång till statistik kring sjukfrånvaroorsaker.
  • Endast 3 av 10 HR-ansvariga svarar att det inom deras företag finns ett verktyg/system för att fånga upp risker och/eller tidiga signaler på ohälsa.
  • Trots att fler chefer och HR-ansvariga mäter och följer upp sjukfrånvaron på ett mer systematiskt sätt än tidigare, svarar majoriteten att de inte följer kostnaderna för sjukfrånvaro över tid.
  • 4 av 10 chefer svarar att de aldrig eller sällan involverar företagshälsovården preventivt och bland HR-ansvariga svarar nästan varannan samma sak.

Vi ser en trend där i takt med ökad psykisk ohälsa, ökar även andelen som blir långtidssjukskrivna, och framför allt är det kvinnor som drabbas.
Tobias Ekros, VD på MedHelp Care.

Vid långvariga sjukskrivningar drabbas inte bara den anställde utan även kollegor, och chefen som måste lägga tid på täcka upp, söka ersättare, skola in ersättare, rehabilitera osv. Beroende på typ av befattning på företaget är det inte ovanligt att prislappen landar på flera hundra tusen kronor – bara för en person som blir långtidssjuk.

För att det rent krasst ska finnas incitament för ett bolag att prioritera hälsoinsatser behöver man en siffra på vad sjukfrånvaron faktiskt kostar. Det är därför oroväckande att så få har koll på vad man kan spara genom att förebygga ohälsa på arbetsplatsen."
Tobias Ekros.

Läs mer på HRnytt:

Fem saker du som chef kan göra för att minska dina anställdas sjukfrånvaro

Medmänniskan - den psykiska hälsans viktigaste resurs

Gräv där du står


Om undersökningen

Undersökningen är genomförd bland 302 HR-ansvariga och 303 chefer med minst 10 medarbetare, av YouGov på uppdrag av MedHelp Care AB. HR-ansvariga är definierade som anställda med stort/mycket stort ansvar för organisationens HR-frågor.

605 organisationer representeras i undersökningen, 369 organisationer med under 200 anställda, 224 organisationer med över 200 anställda samt 12 organisationer som svarat storlek ej relevant/vet ej. Undersökningen genomfördes under perioden 18 okt – 2 nov 2023 av YouGov Sverige.