Partierna svarar på HRnytt:s frågor – Socialdemokraterna
PUBLICERAD 13/7/2022
Lästid ca 3 min
Valspecial

Partierna svarar på HRnytt:s frågor – Socialdemokraterna

På HRnytt har vi ställt frågor till samtliga riksdagspartier. Svaren presenteras varje vecka här på HRnytts valspecial. Frågorna berör energipolitiken, försvaret och pensionsfrågan. Vi ber också varje parti att presentera sin vision för Sverige på 10 års sikt. I denna artikel får vi Socialdemokraterna svar.

Hur ser den övergripande visionen ut för Sverige på 10 års sikt?

Ett samhälle fortsatt grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Ett tryggt samhälle där vi krossat gängkriminaliteten och tagit tillbaka kontrollen över välfärden. Där en snabb klimatomställning skapat jobb i hela landet. Ett samhälle där alla har samma rättigheter och skyldigheter, där välfärden byggts ut än mer och där segregation bytts mot en än större sammanhållning.

Hur ser planen för el-försörjningen i Sverige ut på 10 års sikt?

Vi behöver bygga ut elproduktionen i hela landet. Vindkraften, särskilt den havsbaserade vindkraften har en enorm potential. Men också andra energislag kommer att behöva byggas ut. Vi tar höjd för en fördubblad elproduktion de kommande decennierna. Vi behöver samtidigt förstärka elnäten. Vi tredubblar nu investeringarna i elnäten, och kommer investera 100 miljarder kronor de kommande tio åren.

1 % av all energi i Sverige produceras av sol. I Tyskland är det nästan 10 %. Har ni planer på att förenkla tillståndsgivningen och ta bort de begränsande skattereglerna för anläggningar över 500 kW?

År 2021 utvidgades skattebefrielsen för egenproducerad el. Effektgränsen för solproducerad el höjdes från 255 kWh till 500 kWh. Både detta och de tidigare undantagen krävde EU:s statsstödsgodkännande. Att gå vidare i ännu mer utvidgade undantag har vi inte övervägt i närtid.

Många jobb i Sverige skapas av företag med färre än 50 anställda. 3:12 regelverket är bra men komplicerat. Kommer ni att ha reformförslag som kan förenkla regelverket?

Vi tycker att det kan finnas behov att se över regelverket för att göra det bättre och enklare.

Var står ni i försvarsfrågan och om ökad budget för Försvarsmakten och ett stärkt civilt försvar?

Alltsedan vi socialdemokrater tillträdde regeringsmakten 2014 har vi intensivt och målmedvetet arbetat med att stärka totalförsvaret. De satsningar som nu görs på Försvaret är de största sedan 1950-talet. Utöver redan budgeterade ökningar tillförs det militära försvaret 2 miljarder kronor och det civila försvaret 800 miljoner kronor i år till följd av det försämrade säkerhetsläget i Europa.
Regeringen har också beslutat att det militära försvaret ska utgöra 2 procent av BNP. Arbetet med att åstadkomma detta med ökad operativ effekt har redan satts igång. Det militära och civila försvaret är beroende av varandra. Vi socialdemokrater ser till Totalförsvaret. Intensivt arbete pågår således också för att stärka det civila försvarets alla delar.

Den allmänna pensionen behöver höjas och pensionssystemet är underfinansierat. Hur vill ni att pensionssystemet ska se ut på fem års sikt?

Alldeles för många pensionärer, inte minst kvinnor, har för dålig pension, trots att man jobbat ett helt arbetsliv. Pensionerna måste höjas både på kort och lång sikt. Därför har vi höjt garantipensionen och bostadstillägget, infört ett pensionstillägg och vill införa ett garantitillägg. Vi vill också höja avgiften till pensionssystemet så att den åter blir 18,5 procent. Pensioner är ett långsiktigt åtagande och därför är det viktigt med ett brett politiskt stöd för pensionssystemet.

Monica Haider (S), riksdagsledamot och ledamot i Näringsutskottet undertecknar svaren.