Fem fördelar med visselblåsarsystem ur ett företagsperspektiv
Foto: Maria Duni
PUBLICERAD 29/11/2023
Lästid ca 2 min
Krönika

Fem fördelar med visselblåsarsystem ur ett företagsperspektiv

Visselblåsarlagen gäller snart även privata arbetsgivare med minst 50 anställda. Oftast anges att lagen underlättar interna avslöjanden av allmänt intresse. Effektiva system för visselblåsning ger dock omfattande fördelar internt, vilket gör detta till en prioriterad fråga för företag och ägare.

Den 17 december i år utvidgas visselblåsarlagen, som kräver att företag och andra organisationer ska ha rutiner och system som gör det möjligt för medarbetare att larma om missförhållanden och samtidigt skyddas från repressalier. Förändringen innebär att reglerna nu omfattar privata arbetsgivare med minst 50 anställda, tidigare gick gränsen vid 250.

Digitala visselblåsare minskar företagets sårbarhet

Syftet med visselblåsarlagen framställs oftast som att underlätta att missförhållanden av allmänintresse kommer fram i ljuset. För företag är detta mindre viktigt än den skada som sådana missförhållanden kan åsamka affärer och verksamhet. Genom att se hanteringen av visselblåsarärenden även som ett sätt att öka skyddet för företaget och dess ägare kan ledningen minska verksamhetens sårbarhet.

Här följer några exempel på fördelarna med visselblåsarsystem ur ett företagsperspektiv:

 1. Minskad sårbarhet
  Ett väl implementerat system för visselblåsande minskar riskerna kopplade till bedrägerier, miljööverträdelser, säkerhetsproblem, brott mot arbetsregler m.m. Detta kan bespara företaget från kostsamma rättsprocesser, böter och skadat rykte.
 2. Tidigare upptäckt
  De egna medarbetarna är ofta de första att upptäcka pågående bedrägerier, säkerhetsöverträdelser eller andra brott mot interna regler. Tidig upptäckt ger möjlighet att hantera problemen innan de eskalerar och/eller leder till en mediakris.
 3. Ansvarsutkrävande
  Med ett bra visselblåsarsystem på plats tydliggörs den interna skyldigheten att rapportera missförhållanden. Visselblåsarsystemet blir en del av företagets etiska infrastruktur och främjar en kultur av ansvarstagande.
 4. Compliance
  Många branscher omfattas av stränga föreskrifter och omfattande regelverk. Ett effektivt system för hantering av visselblåsarärenden kan hjälpa företag att bättre följa dessa och rätta till felaktigheter internt innan tillsynsmyndigheter involveras.
 5. Konkurrensfördelar
  Företag som prioriterar hantering av risker kommer förr eller senare dra nytta av detta gentemot konkurrenter som ligger efter på området. Etik och hantering av interna missförhållanden påverkar kunder, leverantörer och medarbetare i deras val av företag att göra affärer med och anställas av.

Varje företag bör därför ta en fördjupad diskussion på ledningsnivå om hur deras visselblåsarsystem också kan bidra till företaget genom att minska deras sårbarhet, och därmed skydda företagets, medarbetarnas och aktieägarnas intressen.

Maria Duni från Personio

Läs mer från Maria Duni på HRnytt:

Hur påverkas HR av AI-utvecklingen?

Därför släpps HR inte in i de högsta beslutsrummen

Medarbetare oense med HR-chefer