360° feedback - en möjlighet för både självreflektion och personlig utveckling
Foto: Peter Lysell och Christian Lindholm
PUBLICERAD 3/6/2024
Lästid ca 6 min
Intervju

360° feedback - en möjlighet för både självreflektion och personlig utveckling

360° feedback handlar om hur du kan mäta och driva beteenden och koppla det till kultur och värderingar. Det handlar också om hur du kan utveckla ledarutveckling och självledarskap. Peter Lysell, grundare till Insights For You och Christian Lindholm, vd, berättar mer i en intervju för HRnytt.

Varför startade ni Insights For You?

I en värld där tillgången till verktyg för professionell utveckling ofta begränsats till ledare i högre positioner, såg vi ett tydligt behov av förändring. Vår ambition var att demokratisera denna tillgång, så att individer på alla nivåer inom en organisation kan få växa i sina yrkesroller och utveckla sina färdigheter. Vi ville skapa en miljö där utvecklingsinriktad feedback inte bara är en lyx för några få, utan ett verktyg för alla som strävar efter att utvecklas i sina yrkeskarriärer.


Vi ville skapa en miljö där utvecklingsinriktad
feedback inte bara är en lyx för några få.


Med över två decenniers erfarenhet som managementkonsulter observerade vi en betydande brist i hur ledarskapsprogram genomfördes och utvärderades. Även om många av dessa program var designade för att utveckla ledarskapsbeteenden och öka medvetenheten om deras effektivitet, baserades utvärderingarna ofta på enkla, uppföljningsformulär direkt vid utbildningens slut. Detta resulterade i höga nöjdhetssiffror men saknade uppföljning och på konkreta resultat i form av frekvens av beteendeförändringar eller eftersträvade kulturförändringar inom organisationerna.

Detta ledde oss till insikten att det fanns ett gap i marknaden för ett enklare verktyg som effektivt kunde mäta och driva riktiga förändringar.

Några av utmaningarna med de existerande verktygen:

 • Begränsad tillgänglighet
  Verktygen var ofta dyra och endast tillgängliga för toppledare, vilket uteslöt den stora majoriteten av anställda från viktig utveckling.
 • Tidförbrukning och komplexitet
  Omfattande frågemoduler och rapporter som var tidskrävande att både svara på och analysera. Det skapar bilden av att feedback är svårt och komplicerat. Ofta behov av konsulter bara för att tyda rapporterna.
 • Standard frågemoduler
  Olika organisationer har skiftande behov, vilket befintliga verktyg inte alltid kunde anpassa sig eftersom de ofta är designade för att mäta en bestämd ledarskapsteori.

För att möta dessa utmaningar utvecklade vi en lösning som erbjuder:

 • Skräddarsydda frågemoduler
  Med fokus på prioriterade beteenden för framgång som speglar varje organisations unika behov.
 • Kundunikt utseende
  Kunden kan anpassa utseendet av verktyget utefter organisationens varumärke och färgschema.
 • Effektivitet
  Kortare frågemoduler och enklare process som leder till snabbare och enklare genomförande.
 • Tillgång på alla nivåer
  Vårt verktyg är designat för att vara tillgängligt och användbart för alla inom en organisation.
 • Drivet av utvecklingsviljan
  I stället för att vara HR-drivna (och skapa ökad administration för HR), är våra verktyg skapade för att stödja de som aktivt söker personlig och professionell tillväxt.
 • Gemensamma och snabba resultat
  Vi erbjuder insikter på både team- och organisationsnivå, vilket gör det möjligt för HR och ledare att fatta välgrundade beslut baserade på konkreta data. Resultaten kommer direkt när deltagarna får in sina svar.
 • Regelbundenhet
  Genom att förenkla processen kan man också genomföra den oftare. Med en tydlig jämförelse mellan perioder kan man följa både den individuella och organisatoriska utvecklingen och justera aktiviteterna över tid för maximal effekt. Vår grundtanke är att feedback-processen genomförs 3-4 ggr per år.

Genom att tillhandahålla Insights For You strävar vi efter att erbjuda en kultur av kontinuerlig utveckling och lärande. Vi tror att alla, oavsett position, har potential att bidra till att forma framtidens organisation och ledarskap, inte enbart de som idag har formella ledarbefattningar.

Det är denna övertygelse som ligger till grund för varför vi startade Insights For You.

Vad är 360° feedback och vad kan det användas till?

360° feedback är en metodik som utvecklats för att ge en omfattande och balanserad bild av en individs prestationer och beteenden på arbetsplatsen. Det är en process där feedback samlas in från ett brett spektrum av personer som regelbundet interagerar med individen, inklusive direktöverordnade, kollegor på samma nivå, underordnade, och i vissa fall även kunder och externa partners. Genom att inkludera flera perspektiv, och inte enbart den närmaste chefens, erbjuder 360° feedback en möjlighet för självreflektion och personlig utveckling.

Denna metodik är inte bara ett verktyg för individuell feedback, utan fungerar också som ett strategiskt instrument inom organisationer för att främja och förstärka önskade beteenden. Genom att analysera feedback från olika källor, kan individer inte bara förstå sina egna styrkor och svagheter mer klart, utan även se hur deras beteenden påverkar andra runtomkring dem och deras effektivitet i olika roller.

Vilka är det bästa insikterna som läsarna kan få ta del av?

Den insikt som 360° feedback ger kan vara särskilt värdefull för personlig och professionell utveckling.

Variation är positivt
När resultatet av en 360° feedback varierar mellan olika feedback-givare, framhäver det både de områden där individen excellerar och de där förbättring behövs. Detta skapar en plattform för målinriktad utveckling och tillväxt.

Blindspots och okända styrkor
En av de största fördelarna med 360° feedback är att den kan avslöja "blind spots", d.v.s. beteenden eller kompetensområden som individen själv kanske inte är medveten om. Likaså kan feedback från olika håll visa på uppenbara styrkor som individen inte erkänt eller utnyttjat fullt ut.

Teamdynamik och relationer
Genom att samla in feedback från olika kollegor och samarbetspartners kan individer få insikt i hur de påverkar teamdynamiken. Detta kan leda till bättre förståelse för mellanmänsklig kommunikation och relationsskapande inom teamet.

Jämförelse med organisationsmål
360° feedback kan hjälpa till att synliggöra hur väl en individs beteende och prestationer ligger i linje med organisationens övergripande mål och värden. Detta kan vara särskilt värdefullt för ledare och chefer som behöver säkerställa att deras handlingar stöder organisationens strategiska riktningar.

Effektivitet i olika situationer
Feedback kan ge insikter i hur väl en person anpassar sitt beteende i olika situationer, vilket är avgörande för roller som kräver flexibilitet och anpassningsförmåga. Det kan handla om att hantera stress, förändringar i arbetsmiljön, eller att navigera komplexa projekt.

Personlig utvecklingsplan
De samlade data från en 360° feedback ger en robust grund för att skapa en personlig utvecklingsplan. Denna plan kan fokusera på specifika områden som behöver förbättras eller utvecklas, baserat på konkret feedback från flera källor.

Ledarskapsutveckling
För ledare erbjuder 360° feedback en sällsynt möjlighet att få detaljerad och mångsidig feedback på sitt ledarskap från de som är direkt påverkade av deras beslut och ledarstil. Detta kan vara en avgörande faktor för att utveckla effektivt och empatiskt ledarskap.

Förståelse för kultur och värderingar
Feedback kan även användas för att bedöma hur väl teamets samlade beteenden överensstämmer med organisationens kultur och värderingar. Detta kan vara en viktig insikt för HR och ledning när de strävar efter att forma och upprätthålla en positiv arbetskultur.

Beteendedrivande
Genom att inte bara mäta utan också uppmuntra specifika beteenden som är värdefulla för organisationen, hjälper processen till att forma och förstärka den kultur och de värden som företaget strävar efter. Det är viktigt att utforma dessa beteendekriterier i samråd med de deltagande i processen, vilket garanterar relevans och engagemang.

Uppbyggnad av en feedback-kultur
Att regelbundet ge och ta emot feedback hjälper till att bygga en öppen och utvecklingsorienterad kultur inom organisationen. Det kan börja med enkla gester som att ge erkännande för väl utfört arbete, men det kräver även strukturerade system för att vara hållbart och effektivt.

Genom att regelbundet genomföra och analysera 360° feedback kan organisationer inte bara hjälpa individer att växa och utvecklas, utan också kontinuerligt förbättra sin arbetskultur och effektivitet och driva utveckling i bolaget i linje med sina värderingar och stärka den kultur som stödjer utvecklingen i linje med organisationens strategi.

Annika Hegardt


Om Peter Lysell

Peter Lysell är grundare till Insights For You. Han har haft ledande positioner inom kemi-industri och därefter 20 år av managementkonsultverksamhet (i eget bolag), där han har betjänat klienter över hela världen med utvecklings- och tillväxtresor. Han har bland annat lett tre större fusioner i stora företag och startat upp en verksamhet i Hongkong.

Om Christian Lindholm

Christian Lindholm är sedan 2019 VD för Insights For You. Han har en dubbel Master-examen i Ekonomi och Strategisk HR och lång ledarerfarenhet från finansbranschen vilket givit en omfattande praktisk kunskap om både operativt och strategiskt personalarbete samt förståelse för arbetslivets utmaningar och möjligheter. Nu kombinerar han teknologi, data och feedback för att främja en kultur av kontinuerligt lärande och förbättring.