Blås i pipan och det går åt pipan!
Foto: Kenth Åkerman
PUBLICERAD 26/1/2024
Lästid ca 3 min
Krönika

Blås i pipan och det går åt pipan!

Visselblåsarlagen är viktig för att kunna lyfta fram och motverka oegentligheter. Men den kommer inte göra någon nämnvärd skillnad på cementerade tystnadskulturer – mer än som signalpolitik. Mörkertalet är här sannolikt stort, men som lagen är formulerad kommer den inte åt tystnad, lögner, maktmissbruk, skrämselskott, dåligt ledarskap och sunkiga kulturer.

I realiteten skapar den allmänt ingen större motivation hos den enskilde anmälaren, då denne ändå förlorar sin anonymitet om saken går till allmän domstol och det krävs vittnen. Men vi måste tala om tystnadens tyranni! Den kostar både mänskligt lidande, ökade kostnader för sjukskrivningar, nyrekrytering och produktionsbortfall. Vilket verkligen borde vara av allmänt intresse!

Visslar du på väg till jobbet eller visslar du för att du behöver hjälp att komma därifrån?

I det första fallet behöver du troligen inte tänka så mycket på eller oroa dig för en tystnadskultur och det är normalfallet för de flesta verksamheter. Det är när du istället befinner dig mitt i tystnadskulturen eller står vid sidan och ser den. Då är det dags att fylla lungorna och blåsa ut. Du ser oegentligheter, vill påtala brister eller är själv drabbad!

Visselblåsande är när en person avslöjar eller rapporterar oegentligheter, missförhållanden eller olagliga handlingar som sker inom en organisation eller institution till en extern part eller myndighet, vanligtvis för att förhindra skada eller upprätthålla integritet och etiska standarder. Från 17 december gäller lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden alla verksamheter med över 50 anställda.

Trakasserier, hot och förlust av anställning

Den externa är den visselblåsning som sker utanför organisationen, den lyfts i media eller annan extern kanal för att visa på det missförhållande som upplevs. Den interna visselblåsningen är den som sker inom organisationen, vanligtvis av en medarbetare som lyfter missförhållandet till sin överordnade som sedan ska hantera det på lämpligt sätt. Den externa visselblåsningen kan ses som ett tecken på misslyckande, när man inte lyssnat internt. Eller så har visselblåsaren varken velat eller vågat med risk för vad som kan hända som eko av visslandet.

En del forskning visar att visselblåsare ofta upplever just negativa konsekvenser efter att ha avslöjat missförhållanden, såsom trakasserier, hot och förlust av anställning. Detta kan göra att visselblåsare tvekar att rapportera oegentligheter och kan minska antalet avslöjanden. Att våga larma är ingen självklarhet. Blås i pipan och det går åt pipan!

I den enkät vi gjorde inför skrivandet av boken Tystnadens pris visar det sig att HR och facket har svårt att hjälpa den medarbetare som kommer i kläm. De kan få stöd, men ingen hjälp! Flera respondenter blev medvetna om att dem dessutom inte alltid jobbade för deras sak, även om man säger det. Man lierade sig helt enkelt med fienden!


Här kommer dilemmat med alla som ser, men inte gör något.


Forskningen visar på två mekanismer som kan inträffa när du blåser i pipan: omdefiniering och utsortering. Man omdefinierar problemet. Problemet blir något annat. Istället för att en chef har missbrukat sin makt och inte skött sitt uppdrag, så börjar man prata om att den som blåste i visslan eller höjde rösten gjorde det på fel sätt."Personen klagar alltid och är en bråkstake."

När man har pekat i en annan riktning börjar problemen för visselblåsaren. Det blir svårare att få lunchsällskap, man får nya uppgifter eller blir inte inbjuden till möten. Visselblåsaren upplevs som "omöjlig", kanske till och med som en rättshaverist. Istället för att ta i problemet, kan det inte sällan sluta med utköp för att slippa konflikten. Här kommer dilemmat med alla som ser, men inte gör något. Efter en hantering som ovan kommer övriga dra sig för att säga vad man tycker. Så upprätthålls tystnadskulturen. Vad vann man då med visselblåsningen?

För att främja visselblåsning som en positiv och viktig del av samhället behöver det finnas skydd och stöd för visselblåsare, såsom lagar som skyddar dem från hämndåtgärder och stödprogram som kan hjälpa dem att hantera negativa konsekvenser av att avslöja missförhållanden. Att ha ett utarbetat system för detta på företaget är en lika viktig och funktionell sak som att ha en fungerande idélåda. Ändå har vi sällan eller aldrig varken den ena eller andra.

Kenth Åkerman

Läs mer på HRnytt.

Experterna kommenterar nya visselblåsarlagen

Bara 3 % informerade HR


Om Kenth Åkerman

Kenth Åkerman är ledarskapsexpert och föreläser inom ledarskap, personligt ledarskap och bemötande. Författare till flertalet böcker, aktuell med "Tystnadens pris: hur du upptäcker, hanterar och motverkar tystnadskultur".

Du bokar honom lättast på kenthakerman.com Följ honom på LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/kenthakerman) för fler tips och tankar kring ledarskap, motivation och förändring.