Vilken typ av ledarskap passar dig?

Lästid : 2 min

Vilken typ av ledarskap passar dig?

Tiden för auktoritära ledarskapsstilar är förbi och i takt med att arbetsklimatet förändras blir ledarskapsstilarna fler och fler. Hur chefer motiverar, coachar och stöttar sin personal eller team av anställda skiljer sig åt mellan företag, men också från person till person – vilken typ av ledarskap passar just dig?

Forskning visar att ledarskap och hur det formar företagets kultur är de viktigaste faktorerna i organisationens utveckling och framgång. Idag finns en uppsjö av ledarstilar att använda eller kombinera från – här är några som visat sig vara framgångsrika:

Pedagogiskt ledarskap

I ett pedagogiskt ledarskap främjas pedagogiska och lärande aktiviteter. En person som tillämpar den här typen av ledarskap fungerar som en slags lärare eller pedagog, även om metoderna kan skilja sig åt. Den här stilen är inte hierarkisk, utan mer helhetssökande och du som ledare utvecklas själv, samtidigt som du lär och leder andra. 

Transformativt ledarskap

Den här typen av ledarskap utvecklar och förändrar både de anställda och företaget. Det fokuserar på både små och stora förändringar, men med hjälp av intellektuell stimulering, individuellt stöd, inspirerande motivation och idealistiskt inflytande för att skapa förtroende och uppmuntra till innovation och nytänkande bland de anställda. 

Agilt ledarskap

Vissa menar att allt ledarskap behöver vara agilt i viss mån, men jobbar du i en oförutsägbar affärsmiljö i snabb förändring kan ett agilt ledarskap vara att föredra. Genom att fokusera på kunderna anpassar du dig snabbt till förändringar och välkomnar den osäkerhet som ofta är en vardag för den här typen av företag. En agil ledare behöver kunna utveckla nya tankesätt och beteenden, välkomna nya arbetsprocesser och utveckla organisationen genom en smidig struktur. 

Distribuerat ledarskap

Här fördelas ansvar mellan olika personer som har kunskap och kompetens, istället för att ansvaret ska ligga enbart på ledarens axlar. Expertisen ligger alltså inte hos en enda person, utan är spridd för att kunna delegera till flera personer eller ett team. Här litar du på personalens förmåga och använder den talang som finns för att utveckla ett kollektivt ansvar. 

Etiskt ledarskap

Ett etiskt ledarskap passar dig som tycker det är avgörande med goda exempel och etiskt uppförande på arbetsplatsen. Det här är något som ofta efterfrågas av både kunder och konsumenter och du som ledare, likväl som företaget, måste ha som mål att behandla alla människor lika – liksom att vara ärlig och transparent för att bygga upp kundernas förtroende. Integritet, uppförande och etik är helt enkelt huvudingredienser i ett etiskt ledarskap.  

Hälsofrämjande ledarskap

Till skillnad från en kultur där man enbart arbetar på att förhindra ohälsa eller olyckor, är det hälsofrämjande ledarskapet till för att skapa möjligheter för de anställda. Det här är en framgångsrik metod som skapar en arbetsmiljö där de anställda tycker om att spendera sin tid. Här kartlägger du vad som fungerar bra och förstärker sedan det som stimulerar de anställdas prestationer och trivsel. 

Fler typer av ledarskap:

  • Transaktionellt ledarskap
  • Situationsanpassade ledarskap
  • Coachande ledarskap
  • Värdebaserat ledarskap
  • Hållbart ledarskap
  • Personligt ledarskap
  • Karismatiskt ledarskap