Så kan vi minska sjukfrånvaron

Lästid : 4 min

Så kan vi minska sjukfrånvaron

Att jobba aktivt och förebyggande med att minska sjukfrånvaron leder till en sund och välmående organisation där friska medarbetare skapar goda resultat.

Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv är sjukfrånvaron ett ökande problem för de svenska företagen. 30 procent av företagen säger att de har ganska eller mycket stora problem med sjukfrånvaro.Det här har en negativ inverkan på allt ifrån produktivitet till livskvalitet.

För att minska sjukfrånvaron är det viktigt att arbetsgivaren arbetar preventivt och systematiskt med hälsan på arbetsplatsen. Här är några framgångsrika metoder för att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö som leder till minskad sjukfrånvaro.

Följ upp sjukfrånvaron

En del av ett systematiskt hälsoarbete är att granska och följa upp ohälsan på arbetsplatsen, till exempel genom att kontakta den medarbetare som insjuknat och fråga hur det är. Det visar dels att arbetsgivaren värderar sina anställda och bryr sig om hur de mår (vilket bara det förbättrar arbetsmiljön). Men framför allt är det ett bra sätt att få en klar bild över vad som orsakar sjukfrånvaron. Hög sjukfrånvaro är ofta ett organisatoriskt problem. Att följa upp och granska de bakomliggande orsakerna kan lyfta fram eventuella problem i arbetsmiljön som behöver åtgärdas.


Uppföljning är extra viktigt vid upprepad sjukfrånvaro.


När någon ofta är sjuk i kortare perioder är det i regel en varningssignal för långtidssjukskrivning. Forskning visar att någon som är borta från jobbet vid tre eller fler tillfällen under en tolvmånadersperiod ligger i riskzonen för att bli långtidssjuk. Att fånga upp en medarbetare tidigt i det här stadiet gör att det går att stötta, hitta de bakomliggande problemen och vända situationen till det bättre.

Arbeta preventivt med den psykiska ohälsan

En stor orsak bakom de ökade problemen med sjukfrånvaro är att den psykiska ohälsan har ökat kraftigt de senaste åren. Antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har ökat med 67 procent mellan 2010 och 2015, och det är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige.

Psykisk ohälsa har ofta komplexa bakomliggande orsaker där faktorer i både arbets- och privatlivet inverkar. Men Arbetsmiljöverket har lyft fram tre tydliga områden som påverkar den psykiska hälsan på arbetsplatsen:

  • Ohälsosam arbetsbelastning.
  • Arbetstider.
  • Kränkande särbehandling. Konflikter, mobbing, trakasserier och hot på arbetsplatsen är en vanlig orsak till psykisk ohälsa.

Inbjudan till lunchwebinar

Onsdagen den 1 december kl 12.00-13.00 bjuder Certico in till lunchwebinar på temat Så kan vi minska sjukfrånvaron!

Boka din plats här »


Andra arbetsmiljöfaktorer som är vanligt förekommande i samband med psykisk ohälsa är bland annat lågt inflytande, bristande ledarskap och kommunikation, lågt socialt stöd samt obalans mellan arbetsinsats och erkännande.

De främsta verktygen för att motverka och förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen är:

Kunskap och utbildning

Lära sig hur man identifierar tecken på problem, gör riskbedömningar och vilka åtgärder som är lämpliga att vidta.

Kommunikation

Ett öppet samtalsklimat med hälsan i centrum gör det lättare att identifiera risker. God kommunikation främjar också inflytande och feedback som är viktig för att förebygga stress och dålig stämning.

Involvera personalen

De känner till arbetsmiljön och vet hur den går att förbättra. Det ökar även inflytandet, vilket i sig är bra för den psykiska hälsan.

Fånga upp tidiga signaler

Det är svårt att upptäcka den som är drabbad och ofta vet den personen själv inte om sina problem.

Erbjuda stöd

Till exempel i form av en hälsorådgivare som de anställda kan vända sig till för stödsamtal och rådgivning.

Kartlägg hälsan hos de anställda

Oavsett vilken typ av ohälsa det är som orsakar sjukfrånvaron är det viktigt att upptäcka de tidiga tecknen. Då går det att fånga upp och åtgärda problemen bakom ohälsan innan de resulterar i sjukfrånvaro. Det finns verktyg för detta. 

Jobba förebyggande med arbetsmiljön

Att aktivt och systematiskt undersöka och förbättra arbetsmiljön minskar både riskerna och sjukfrånvaron. I dag ska alla organisationer ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att ha rutiner och processer för hur organisationen granskar, förbättrar och följer upp arbetsmiljön. Det är bra att involvera medarbetarna i det här arbetet. De har värdefulla insikter i vilka risker som finns och hur de bäst kan åtgärdas. Att ta in professionell hjälp från företagshälsan i arbetsmiljöarbetet gör det lättare att minska sjukfrånvaron.

Dags att ta tag i problemet med den ökade sjukfrånvaron!

Välkommen på lunchwebinar med Certico – Så kan vi minska sjukfrånvaron.
Läs mer och boka din plats här »


Om Certico

Certicos verksamhet startade 2001 då vi fick uppdraget från ett försäkringsbolag att sköta sjukvårdsrådgivning och vårdplanering för deras försäkringstagare av sjukvårdsförsäkringen. Vi har egna är välutbildade och legitimerade sjuksköterskor med lång erfarenhet från vården. Idag är våra uppdragsgivare både försäkringsbolag och privata företag i hela Sverige.