Arbetsmiljö – så här säger lagen

Arbetsmiljö – så här säger lagen

En arbetsgivares skyldigheter i fråga om arbetsmiljön på arbetsplatsen är många till antalet och det kan vara svårt att hålla koll på vilka skyldigheter man faktiskt omfattas av.

För att du ska kunna följa de krav som gäller har vi listat mallarna du behöver. Alla mallar avser det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare oavsett storlek ska bedriva.

Arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljön i ett företag ska vara sund och säker, både fysiskt och psykosocialt och arbetet ska anpassas till människan, inte tvärtom. Det ska finnas ett skyddsombud som kontrollerar arbetsmiljön och rapporterar brister. Vid fler än tio anställda ska en skriftlig arbetsmiljöpolicy upprättas.

Läs mer om hur du skapar en arbetsmiljöpolicy »

Arbetsmiljöhandbok
Ett viktigt verktyg för att efterleva arbetsmiljörättsliga krav är en arbetsmiljöhandbok. Alla arbetsgivare har ett långtgående ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Den som inte följer reglerna riskerar sanktionsavgifter, böter eller i värsta fall fängelse. I arbetsmiljöhandboken samlar du gällande lagar, policydokument, riktlinjer och rutiner som gäller för ditt företag. DokuMeras mall Arbetsmiljöhandbok 2020 hjälper dig att upprätta en arbetsmiljöhandbok eller förbättra en befintlig.

Läs mer om hur du upprättar en arbetsmiljöhandbok»

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 

Arbetsgivaren ska se till att de som får uppgifterna har tillräcklig kompetens och är ni fler än tio anställda ska uppgiftsfördelningen dokumenteras skriftligt. Med DokuMeras mall Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 2020 får du hjälp med uppgiftsfördelningen.

Läs mer om fördelning av arbetsmiljöuppgifter »

Uppföljning och riskbedömningar
Det ställs även krav på att det systematiska arbetsmiljöarbetet årligen följs upp. Med DokuMeras mall Dokumentation årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 får du hjälp med hur du utvärderar ditt arbete och uppfyller dina skyldigheter i detta avseende. Är ni fler än tio anställda ska uppföljningen dokumenteras.

Riskbedömningar och handlingsplaner ska alltid vara skriftligt dokumenterade oavsett antal anställda. DokuMera har flera mallar för riskbedömningar och handlingsplaner, men mallen Riskbedömning och handlingsplan arbetsmiljö är lämpligast att börja med.

När det finns allvarliga risker i arbetet ska det alltid finnas skriftliga instruktioner för arbetet. Detta kan du dokumentera med hjälp av en arbetsmiljöhandbok.

För vissa särskilda arbetsmoment och branscher gäller särskild dokumentation. Dessa finns ej listade ovan, men många av de mallarna kan du ändå hitta bland våra övriga mallar om arbetsmiljö. 

 


Om DokuMera
Hos alla företag - stora som små - finns möjligheten att arbeta effektivare genom att använda sig av färdiga mallar. Avancerade dokument är tidsödande att upprätta samtidigt som de kräver expertkunskap för framtagande. Och som vi alla vet: Experter kostar pengar - mycket pengar.

DokuMera har Sveriges största samling av nedladdningsbara mallar för företagandets många behov. Mallarna är framtagna i samarbete med experter inom olika områden och uppdateras kontinuerligt för att ständigt vara aktuella. Med DokuMeras expertframtagna mallar minimerar ni tidsödande arbete och frigör värdefull tid, vilket gör att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Läs mer om DokuMera och se alla mallar här