Rätt ledarskap ger bättre hälsa
Publicierad 2016-11-22

Rätt ledarskap ger bättre hälsa

En positiv hälsoutveckling i varje organisation innebär sannolikt fler affärer, bättre produktivitet, större trivsel och ökad lönsamhet.

De senaste rapporterna har visat att rätt ledarskap ger bättre hälsa i våra organisationer. Rökning, övervikt och dåliga sovvanor, som tidigare toppat statistiken över orsakerna till sjukfrånvaron visar sig nu komma längre ner på listan.

De höga ohälsotalen kostar årligen näringslivet och staten enorma pengar. Idag ligger "ohälsotalen" mellan 12 och 50 frånvarodagar per person och år, beroende på vilken kommun man tittar på.

I dag bedömer man företag utifrån resultat och balansräkningen för att avgöra om det är ett friskt eller sjukt företag. Säkert har du hört begreppet - Företaget blöder. Sannolikt måste vi också titta på andra värdeskapande nyckeltal för att få den kompletta bilden.

Det är lätt att inse att dålig hälsa orsakar sjukskrivningar, men det gör också bristande organisationsstruktur, sjukdomsalstrande chefer och brist på delaktighet. Ja, där har du de orsaker som idag skapar flest sjukfrånvarodagar.

Detta går att åtgärda genom att ta ett helhetsgrepp på problematiken och tänka "AffärsHälsa" som är ett koncept, där växelspelet mellan det värderingsstyrda ledarskapet och förståelsen för vikten av en förbättrad livsstil blir tydliggjort och hanterbart.

Låt mig få beskriva det hela utifrån begreppen NÄRVARO vs VERKLIG NÄRVARO.

  • Sjukfrånvaron är de frånvarodagar som jag nämnt om här ovan och ligger idag på mellan 2,5 - 8,5 % av arbetstiden i näringsliv och förvaltning. Det är dessa procent och dagar som ständigt debatteras och det är väl sunt, och du vet hur den är hos er!
  • Sjuknärvaron är den tid som "krassliga personer" representerar, genom att gå till arbetet med influensasymtom, förhöjda värden, för låga värden och kanske urusel kondition. Dessa personer är förmodligen trötta reda 10:30 på förmiddagen. Det produktivitetsbortfall som denna grupp representerar är sannolikt större än de 2,5 % som sjukfrånvaron står för. Hur stor tror du den är hos er?
  • Friskfrånvaro är den tid där fullt friska och arbetsföra person inte arbetar när de faktiskt borde göra det. De läser av sina privata telefoner. Det är pyspunka på engagemanget och de har privata intressen och engagemang i samhället i övrigt och det är väl bra, men får ju inte skötas på betald arbetstid. Det produktivitetsbortfall som denna grupp representerar är sannolikt större än de två tidigare beskrivna grupperna tillsammans. Hur stor tror du den är hos er?
  • Frisknärvaro är den tid som du och jag, det vill säga, fullt friska och arbetsföra lägger ner genom att vara lojala och flitiga, därför att vi trivs på våra arbeten. Denna grupp ska också uppmärksammas och pysslas om i avsikt att fortsätta vara goda förebilder. Säkert har du läst om företag som just fokuserat på det som är bra hos dem.De 2,5 - 8,5 % sjukfrånvaro som våra politiker och friskvårdsansvariga nu alla jagar i avsikt att få ner, är som du säkert redan har insett, inte den största produktivitetstjuven i verksamheterna.

Som HR-chef eller personalchef är ovanstående resonemang en verklighet idag och måste få fortsätta vara så. Resurserna är alltid begränsade och därigenom också de önskade åtgärderna. Kanske har man endast råd med något populärt antistressprogram, vilka endast har en mycket kortvarig och begränsad effekt på individnivå, men ger sällan någon effekt alls på organisationens effektivitet.

HR-chefen måste kunna påvisa lönsamhet och stärka den ekonomiska argumentationen samt ha kraften att förhandla och driva hälsofrämjande processer i sin organisation. Internt kunna förmedla konsekvenserna av ovan beskrivna fyra punkter i den egna organisationen genom att använda de rätta argumenten och veta hur man ska förhandla för att få genomslag och ta plats i budgeten.

"AffärsHälsa" är en arbetsmodell som tar fasta på de kritiska framgångsfaktorerna för organisationen genom att tydliggöra brister i det strategiska ledarskapet, få mål och aktiviteter begripliga för samtliga berörda, samt skapa känslan av ett meningsfullt arbete hos varje individ.

Sammanfattningsvis så går det genom relativt kostnadseffektiva insatser att öka den verkliga närvaron. Varje organisation har förutsättningar att bli bäst i klassen på närvarolistan genom att fokusera på de verkliga frånvarotjuvarna. Värderingsstyrda företag kommer sannolikt att få ett försprång, då deras varumärken även laddas med hälsobringande nyckeltal till skillnad mot de som endast är finansstyrda.

Dela på Facebook : Rätt ledarskap ger bättre hälsa
Dela på Twitter : Rätt ledarskap ger bättre hälsa
Dela på Linkedin : Rätt ledarskap ger bättre hälsa