Vilket stöd har du från ledningsgruppen?
Publicierad 2015-08-16

Vilket stöd har du från ledningsgruppen?

Avsaknad av kunskap om stress och dess konsekvenser gör att företag inte sätter in relevanta åtgärder i tid. Detta leder i längden till ökade kostnader för företaget och för individen.

Hur ser trenden på sjukskrivningstal ut som orsakas av stress och utbrändhet på ert företag? Och vilka resurser har du på HR för att hantera dessa utmaningar?

Psykosocial ohälsa såsom stress och utbrändhet ett växande problem på arbetsplatserna idag. Flera bidragande orsaker är snabba förändringar i omvärlden, omorganisationer, övertid, avsaknad av stöd eller egen kontroll. Men många företag saknar fortfarande idag en uttalad policy eller kunskap hur man skall hantera detta växande problem på arbetsplatserna. Att gränsen mellan arbete och privatliv suddats ut gör inte saken lättare.

HR är den del av företaget som få hantera dessa frågor och utmaningar. Som HR- chef eller ansvarig för frågor gällande psykosocial ohälsa är det till en början viktig med god och kontinuerlig kommunikation, och en gemensam samsyn mellan ledningsgrupp, chefer och HR för att förhindra att det går för långt innan relevanta åtgärder sätts in. En utmaning för HR kan vara att förankra ansvaret och sprida kunskapen i hela organisationen. Här är stöd och kunskap från högsta ledningen avgörande.

Känner du ibland att chefen lägger över problemet på dig på HR? Eller att chefen saknar kunskapen?

Avsaknad av kunskap om stress och dess konsekvenser gör att företagen inte sätter in relevanta åtgärder i tid. Detta bidrar till lägre produktivitet, ökad personalomsättning och fler sjukskrivningar, det vill säga ökade kostnader för företaget och för individen. För en anställd som tvingats vara hemma från arbetet pga. av utbrändhet är vägen tillbaka oftast en stegvis process som kan ta tid.

Vad behöver du göra hos er?

Viktigt för HR är att tillsammans med högsta ledningen få relevant kunskap, identifiera riskerna, kartlägga stressnivån och därefter utforma en policy och handlingsplan för hur företaget skall arbeta med arbetsrelaterad stress. Sedan gäller det att uppmuntra chefer att använda de verktyg ni tagit fram för att hantera psykosociala risker.

Samarbetet med företagshälsovården eller extern hjälp är önskvärt för att utbilda och få det stöd som saknas i organisationen. Alltifrån ledningsgrupp, mellanchefer till övrig personal.

Orsakerna till stress varierar naturligtvis från individ till individ. Men min erfarenhet när jag träffar de personer som befinner sig under stress på arbetsplatsen samt HR-chefer är att även privatlivet spelar in en del - det så kallade livspusslet. Detta gör problemet lite svårare att hantera för chefer idag. Det viktiga är dock att närmaste chef tidigt lär sig känna igen signalerna, att förstå allvaret och konsekvenser för individen för att tidigt med stöd från HR och utformad policy få de resurser och åtgärder som krävs.

Lycka till med ert arbete!
Mats Venndahl

Mats Venndahl arbetar med stresshantering och personlig utveckling för såväl företag som privatpersoner. I dag är han en del av Masesgårdens AntistressTeam i Leksand. Mats delar även med sig av sina kunskaper om arbetsrelaterad stress på HRnytt och Sälj & Ledarskap

Dela på Facebook : Vilket stöd har du från ledningsgruppen?
Dela på Twitter : Vilket stöd har du från ledningsgruppen?
Dela på Linkedin : Vilket stöd har du från ledningsgruppen?