Skärpta krav på arbetsgivaren
Publicierad 2015-09-24

Skärpta krav på arbetsgivaren

Den psykiska ohälsan ökar explosionsartat och sjuktalen skjuter i höjden. Nu skärper Arbetsmiljöverket riktlinjerna för hur arbetsgivare ska förebygga och hantera ohälsa på arbetsplatsen.

För hög arbetsbelastning, för högt tempo och konflikter med medarbetare eller chefer är olika exempel på arbetsmiljöproblem som leder till ohälsa.

Psykisk ohälsa är den vanligaste anledningen till sjukskrivning och under de senaste fem åren har antalet anmälda arbetssjukdomarna ökat med 70 procent.

Nu tar Arbetsmiljöverket krafttag för att minska den arbetsrelaterade ohälsan. Myndigheten har tagit fram nya nationella riktlinjer som förtydligar och reglerar arbetsgivarens ansvar kring organisatorisk och social arbetsmiljö.

- Arbetsgivarna behöver prioritera arbetsmiljöarbetet ännu mer för att vända utvecklingen. Att färre blir sjuka på jobbet är bra både för de enskilda individerna, men också för arbetsgivarna och för samhället i stort i form av minskade kostnader för bland annat sjukskrivningar, verkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem.

Den föreskriften som är tänkt att fungera som ett verktyg i arbetsmiljöarbetet ökar kraven på arbetsgivare, chefer och arbetsledare har kunskap om hur man hanterar den här typen av arbetsmiljöproblem.

Enligt den nya föreskriften ska arbetsgivaren ansvara för att:

  • Arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet. Att ge möjlighet till återhämtning, ändra arbetssätt eller ändra prioriteringsordning är exempel på hur arbetsgivaren kan arbeta förebyggande.
  • Arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa. Risk för ohälsa finns till exempel vid skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass och förväntningar på att ständigt vara nåbar. Redan i planeringen behöver arbetsgivaren uppmärksamma detta, och även se till att det finns tid för återhämtning.
  • Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen, till exempel i en policy, och att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras, till exempel hur och var de utsatta snabbt ska få hjälp.


Arbetsmiljöverkets nya föreskrift gäller för alla verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning. De som hyr in arbetskraft likställs som arbetsgivare och ddt är arbetsgivaren som har ansvaret för att föreskrifterna och arbetsmiljölagen följs.

Läs mer:
Nya regler om psykosocial arbetsmiljö (Kollega)
Nya nationella råd för chefer i psykisk ohälsa (Chef)
Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket)

Dela på Facebook : Skärpta krav på arbetsgivaren
Dela på Twitter : Skärpta krav på arbetsgivaren
Dela på Linkedin : Skärpta krav på arbetsgivaren